Wskaźnik LTV – czym jest i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Potencjalni kredytobiorcy (na przykład Ci, których szczególnie interesuje kredyt hipoteczny) mogą napotkać wiele problemów na drodze prowadzącej ich do uzyskania potrzebnych środków finansowych. Dość często występującą trudność stanowią na przykład kłopoty z poprawnym zrozumieniem skomplikowanej terminologii stosowanej na kolejnych etapach procesu kredytowego. Specjaliści w tej dziedzinie sprawnie posługują się różnymi fachowymi sformułowaniami, które niejednokrotnie są laikom zupełnie nieznane, co niekiedy jest przeszkodą w podjęciu świadomej i przemyślanej decyzji odnośnie kredytu. Jednym z takich obcobrzmiących pojęć jest wskaźnik LTV. Jak brzmi jego definicja? W jakim stopniu ten parametr oddziałuje na koszt kredytu hipotecznego? Co zrobić, aby poprawnie wyliczyć poziom LTV? Jaka może być jego maksymalna wartość? Już teraz znajdź odpowiedzi na wskazane pytania! Co oznacza wskaźnik LTV? Wskaźnik LTV (ang. loan to value, czyli w dosłownym tłumaczeniu „pożyczka od wartości”) to relacja pomiędzy wartością kredytu, jaki pozostaje do spłaty, a wartością nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem tego kredytu. Dlaczego instytucje finansowe stosują uniwersalny współczynnik LTV? Banki posługują się tym parametrem, gdy udzielają kredyt hipoteczny i chcą dokonać oceny tak zwanego ryzyka kredytowego. Czynią to, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami sytuacji, w której należność nie mogłaby zostać spłacona w terminie. Trzeba mieć świadomość, że współczynnik LTV może zmienić swoją wartość w trakcie okresu kredytowania. Wskaźnik LTV – co wpływa na jego wysokość? Bezpośredni wpływ na poziom LTV mają trzy elementy. Pierwszym jest kwota zobowiązania, drugim wartość zabezpieczenia, a trzecim wkład własny. Jeśli chce się wstępnie oszacować swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego na korzystnych warunkach, warto samodzielnie wyliczyć wskaźnik LTV, który jest wyrażany procentach. Jakie działania należy w tym celu wykonać? Jak wygląda formuła pozwalająca określić poziom LTV dla kredytu hipotecznego? Ten wzór matematyczny jest dość prosty – jak zostało już wcześniej wspomniane, trzeba dysponować tylko dwoma liczbami. Na dobrą sprawę przy takich obliczeniach wszystko sprowadza się do tego, aby kwotę kredytu podzielić przez wartość zabezpieczenia, a otrzymany wynik pomnożyć przez 100%. Dla przykładu, jeśli nieruchomość jest warta 200 000 złotych, a bank udziela kredytu w wysokości 160 000 złotych, to LTV wyniesie 80%. Jak obliczyć wskaźnik LTV? Podsumowanie Podsumowując, zachodzi tutaj następująca zależność – im niższy jest poziom LTV, tym niższe prawdopodobieństwo, że kredytobiorca będzie miał trudności ze spłatą zaciągniętego zadłużenia. Jeśli wniesie się spory wkład własny, a przy tym zapewni się wartościowe zabezpieczenie, LTV się obniży. Ten fakt sprawia, że ustala się jego dopuszczalną wartość maksymalną. Zalecenia w tym zakresie, przyjmujące formę zbioru zasad zamieszczonych w dokumencie Rekomendacje S, podaje Komisja Nadzoru Finansowego. Aktualnie jest to 80%, a gdy występują sytuacje, w których wskaźnik LTV wynosi 90%, trzeba zastosować dodatkowe zabezpieczenie (np. wykupienie ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego albo blokada środków na rachunku bankowym).