Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – jakie są najważniejsze różnice?

Oferta czekająca na kredytobiorców jest mocno rozbudowana, ponieważ istnieje kilka rodzajów kredytów. Ich podział opiera się na różnych kryteriach – na przykład celu finansowania, długości okresu kredytowania albo podmiocie, któremu są dedykowane. W praktyce dość często można spotkać się między innymi z takimi pojęciami jak kredyt konsumencki oraz kredyt konsumpcyjny. Ze względu na to, że nazwy tych produktów finansowych brzmią podobnie, dość często są one ze sobą mylone albo traktowane jako synonimy, jednak w rzeczywistości mają odmienne znaczenie. Już teraz poznaj ich definicje oraz sprawdź, czym kredyt konsumencki różni się od kredytu konsumpcyjnego!

Kredyt konsumencki – co to jest?

Ten typ kredytu został uregulowany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która ma na celu zwiększenie ochrony prawnej osób fizycznych, zaciągających zobowiązania finansowe udzielane przez banki komercyjne, pozabankowe instytucje pożyczkowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wskazany rodzaj kredytu jest udzielany konsumentowi (w rozumieniu zgodnym z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) na konkretnie wskazane w umowie cele prywatne (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową) przez kredytodawcę, który czyni to w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. Ustalono maksymalną wysokość kredytu konsumenckiego – może to być 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Zgodnie z definicją widać więc, że jest to szeroka kategoria produktów finansowych. Trzeba dodać, że w przypadku kredytu konsumenckiego istnieje możliwość odstąpienia od umowy, jest na to 14 dni od jej zawarcia (nie ma wymogu podawania przyczyny). Sama umowa powinna składać się z wymienionych w ustawie elementów i ma być sporządzona w formie pisemnej.

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

Konkretna definicja kredytu konsumpcyjnego nie została zamieszczona w żadnym akcie normatywnym, nie ma więc uregulowanego statusu prawnego. To określenie funkcjonuje przede wszystkim w języku potocznym. Jak już wskazuje sama nazwa, kredyty konsumpcyjne (gotówkowe lub niegotówkowe) są zaciągane na niesprecyzowane cele konsumpcyjne – głównym motywem jest chęć uzyskania szybkiego dostępu do środków finansowych, które ma się zamiar przeznaczyć na bieżące wydatki gospodarstwa domowego i zaspokojenie dowolnych potrzeb. Zatem panuje swoboda w rozdysponowaniu uzyskanych pieniędzy, co jest dużym udogodnieniem w stosunku do kredytów celowych. Trzeba mieć na uwadze, że kredytów konsumpcyjnych mogą udzielać wyłącznie banki, a ich maksymalna kwota nie jest z góry narzucona, tylko zależy od indywidualnej sytuacji – na przykład konkretnej oferty oraz zdolności kredytowej.

Różnice między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym – podsumowanie

Wniosek jest następujący – uznaje się, że kredyt konsumpcyjny jest formą kredytu konsumenckiego. To drugie pojęcie jest zatem zdecydowanie szersze, przez co każdy kredyt konsumpcyjny można równocześnie określić mianem kredytu konsumenckiego, jednak nie wszystkie kredyty konsumenckie są od razu kredytami konsumpcyjnymi. Warto zapamiętać tę zależność, aby we właściwy sposób stosować wskazane określenia w praktyce. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że są pewne cechy wspólne – zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego rodzaju kredytu konieczne jest dokonywanie regularnych oraz terminowych spłat zobowiązania, odbywających się według ustalonego harmonogramu, aby uniknąć konieczności ponoszenia ponadprogramowych kosztów.