Czy ubezpieczenie kredytu jest konieczne?

Siatka pojęciowa, która przynajmniej w podstawowym zakresie powinna być znana potencjalnym kredytobiorcom, jest dość rozbudowana. Jednak warto, aby osoby zainteresowane zaciągnięciem zobowiązania finansowego wiedziały na przykład, czym jest ubezpieczenie kredytu. Dlaczego się je stosuje? Co można w ten sposób zyskać? Jakie są warunki ubezpieczenia kredytu? Czy można wziąć kredyt bez ubezpieczenia? Sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania, a potem zastosuj w praktyce zdobyte informacje, żeby podejmować świadome decyzje.

Ubezpieczenie kredytu – co to jest? Definicja pojęcia

Ubezpieczenie kredytu to dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia, stanowiące połączenie usługi bankowej i ubezpieczeniowej. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność za ewentualne ryzyko wynikające z nieotrzymania od dłużnika płatności za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Ubezpieczonym jest bank, natomiast kredytobiorca musi regularnie opłacać wymagane składki ubezpieczeniowe albo z góry uiścić jednorazową składkę za cały okres ubezpieczenia.

Za cel ubezpieczenia kredytu uznaje się zatem zmniejszenie ryzyka kredytowego dla banku oraz ochronę kredytobiorcy przed negatywnymi konsekwencjami zdarzeń losowych, które w mniejszym lub większym stopniu mogłyby utrudnić mu terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia kredytu uzyskuje się ochronę w przypadku: śmierci, poważnej choroby, pobytu w szpitalu, utraty zatrudnienia, czy trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy. Taka ochrona daje pewność, że w razie niespodziewanych problemów finansowych, kredyt nie stanie się ciężarem, który trudno będzie udźwignąć.

Co daje ubezpieczenie kredytu? Sprawdź korzyści!

Wiele osób zastanawia się, czy warto ubezpieczyć kredyt. Wśród argumentów zachęcających do podjęcia takiej decyzji, pokazujących, że ubezpieczenie kredytu rzeczywiście ma sens, wymienia się między innymi to, że w razie wystąpienia zdarzenia ujętego w umowie ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel w całości lub w części pokrywa koszty wynikające z zaistniałej sytuacji. Korzyści dostrzega się zatem po jednej, jak i drugiej stronie: bez względu na okoliczności bank otrzymuje zwrot pożyczonych środków pieniężnych, a kredytobiorca zostaje wtedy zwolniony z reszty zaciągniętego zadłużenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Ostateczny koszt ubezpieczenia kredytu zależy przede wszystkim od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Istotne znaczenie ma tutaj kilka czynników. Liczy się chociażby: kwota kredytu, rodzaj polisy, zakres ochrony, jak również wiek i stan zdrowia kredytobiorcy albo jego zdolność kredytowa. Każdorazowo jest więc dokonywana indywidualna kalkulacja.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Podsumowanie

Na koniec warto zaznaczyć, że ubezpieczenie kredytu nie jest obligatoryjne, tylko ma dobrowolny charakter. Aktualnie nie obowiązują żadne przepisy prawne, które nakładałyby taki obowiązek, choć niekiedy okazuje się to niezbędne (na przykład przy długoterminowych zobowiązaniach zaciąganych na wysokie kwoty). Praktyka pokazuje jednak, że poszczególne banki kierują się własnymi wytycznymi i bardzo często proponują kredytobiorcom ubezpieczenie, co często wiąże się z jednoczesnym zapewnieniem lepszych warunków umowy kredytowej.